Algemene bepalingen en voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN – VERHUUR

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben termen met een hoofdletter de volgende betekenis.

A. AVG: Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679

B. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Verhuurder

C. Dagelijks Onderhoud: het regelmatige onderhoud zoals beschreven in het betreffende servicehandboek dat aan Huurder is verstrekt tegelijkertijd met de levering van het Materiaal, zoals de navulling van smeermiddelen en vloeistoffen in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen van de fabrikant of Verhuurder.

D. EU-richtlijn motorrijtuigenverzekering: Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, en de daaropvolgende richtlijnen.

E. Geschil: elk geschil dat zich voordoet in verband met deze Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, waaronder geschillen die betrekking hebben op het bestaan, de geldigheid en/of de beëindiging daarvan.

F. Huurbedrag: de overeengekomen huur voor het Materiaal vermeerderd met alle huur gerelateerde kosten zoals, doch niet gelimiteerd tot, transportkosten, CAS Verhuur regeling afkoop van aansprakelijkheid, afkoop eigen risico, incidentele reparaties, opslag, brandstof, hydraulische olie en/of smeermiddelen, eventuele opslag voor overeengekomen spoedleveringen. Het Huurbedrag is exclusief BTW of enige andere toepasselijke belasting of heffing van fiscale aard.

G. Huurder: de Partij die om door de Verhuurder verhuurd Materiaal vraagt, dit bestelt, huurt en/of ontvangt.

H. Materiaal: alle hoogwerkers, verreikers, stroomgeneratoren, heftrucks, , containers, onderdelen en alle overige producten van Verhuurder.

I. Overeenkomst: elke overeenkomst, (inkoop)order of opdrachtbevestiging krachtens welke en/of opdrachten op basis waarvan Verhuurder Materiaal verhuurt aan Huurder.

J. Partij: betekent de Verhuurder of de Huurder, afhankelijk van de context.

K. Partijen: betekent de Verhuurder en de Huurder gezamenlijk.

L. Persoonsgegevens: alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

M. Verhuurder: de entiteit die het Materiaal verhuurt zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

N. Vervaldag: de dag waarop de huurperiode eindigt.

O. Verwerking: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.


2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede op alle verzoeken, prijsopgaven, offertes, instructies, opdrachten, bevestigingen en andere transacties tussen Partijen in verband met de huur van het Materiaal door Huurder. 2.2. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen de gehele en enige overeenkomst en afspraak tussen Partijen in verband met het onderwerp daarvan. Huurder neemt uitdrukkelijk afstand van enige verwijzing naar de toepasselijkheid van de algemene bepalingen en voorwaarden van Huurder en deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door Verhuurder.

2.3. In het geval partijen in de Overeenkomst expliciete voorwaarden zijn overeengekomen die tegenstrijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.


3. OFFERTE EN ACCEPTATIE

3.1. Alle offertes en voorstellen van Verhuurder zijn niet-bindend en kunnen te allen tijde worden ingetrokken tenzij anderszins schriftelijk bepaald door Verhuurder. Alle prijzen in door Verhuurder opgestelde offertes en voorstellen zijn uitgedrukt in Euro of in enige andere valuta indien dat schriftelijk is overeengekomen door Verhuurder.

3.2. Overeenkomsten zijn uitsluitend bindend indien deze uitdrukkelijk zijn geaccepteerd door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Huurder, welke acceptatie schriftelijk dient te worden bevestigd door Verhuurder of blijkt uit de uitvoering van de Overeenkomst door Verhuurder.


4. DUUR

Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals gespecificeerd in de Overeenkomst en voor het Huurbedrag dat is overeengekomen of gespecificeerd in de Overeenkomst, of zoals anders schriftelijk is overeengekomen.


5. HUURBEDRAG EN BETALING

5.1. Het Huurbedrag is gebaseerd op het gebruik van het Materiaal in eenheden van het aantal uren per dag en het aantal werkdagen per week, hetgeen derhalve resulteert in een aantal operationele uren van het Materiaal per week. Indien het Materiaal wordt gebruikt gedurende meer dan 40 (veertig) operationele uren per week (of het pro rata equivalent daarvan indien het Materiaal voor een kortere periode wordt gehuurd), zal het overeengekomen Huurbedrag dienovereenkomstig naar evenredigheid worden verhoogd.

5.2. Het Huurbedrag is verschuldigd gedurende de gehele duur van de Overeenkomst. Verhuurder heeft ten allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het Huurbedrag en/of het stellen van zekerheid te vorderen van Huurder.

5.3. Het Huurbedrag dient door Huurder te worden betaald binnen 30 (dertig) dagen vanaf de factuurdatum, tenzij een andere termijn is overeengekomen in de Overeenkomst, op een bankrekening van, en aangewezen door, Verhuurder. Alle betalingen die door Verhuurder worden gedaan en alle betalingen die aan Verhuurder worden gedaan onder enige Overeenkomst, vinden plaats in Euro of in enige andere, door Verhuurder schriftelijk overeengekomen valuta.

5.4. Huurder is niet gerechtigd om enige betaling in te houden of af te trekken van of te compenseren met enige aan Verhuurder verschuldigde bedragen.

5.5. Huurder dient reclamaties met betrekking tot facturen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Verhuurder in te dienen, bij gebreke waarvan Huurder geen beroep meer kan doen op eventuele onjuistheden in de facturen. Het niet vermelden van een bestelnummer op de facturen door Verhuurder onthoud de Huurder niet van zijn betalingsverplichting jegens Verhuurder. 5.6. Het Huurbedrag kan eenzijdig worden gewijzigd door Verhuurder indien de kosten (inclusief, zonder beperking, transportkosten) van Verhuurder stijgen ten gevolge van veranderingen in wet- en regelgeving of wijzigingen of vertragingen die worden veroorzaakt door Huurder. Versie 2018.1


6. RENTE EN KOSTEN

6.1. Indien Huurder het Huurbedrag en/of een verschuldigd bedrag niet betaalt binnen de termijn van 30 (dertig) dagen zoals bedoeld in lid 5.3, is Verhuurder gerechtigd om een ingebrekestelling naar Huurder te sturen, en indien geen betaling wordt ontvangen van Huurder binnen 7 (zeven) dagen vanaf de datum van voornoemde ingebrekestelling, zullen alle vorderingen voor de betaling van het betreffende uitstaande bedrag onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn van Huurder. Bovendien is Huurder verplicht om Verhuurder een rente van 1,5% (anderhalf procent) per maand te betalen met betrekking tot het uitstaande Huurbedrag en alle overige niet-betaalde bedragen (inclusief de nietbetaalde rente) tot de datum van volledige betaling, niettegenstaande enige andere rechten die Verhuurder kan hebben krachtens de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving.

6.2 Alle (buitengerechtelijke en andere) kosten die door Verhuurder worden gemaakt in verband met het innen van enige verschuldigde bedragen (inclusief, zonder beperking, juridische kosten, schadevergoedingen en/of boeten), worden door Huurder gedragen.

6.3 Indien Huurder ook na verloop van 7 (zeven) dagen vanaf de verzonden ingebrekestelling niet overgaat tot volledige betaling van het Huurbedrag en/of een verschuldigd bedrag, is Verhuurder gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen en het Materiaal op te halen op de locatie. Huurder zal daartoe alle medewerking verlenen aan Verhuurder.


7. LEVERINGEN

7.1. Het Materiaal zal door Verhuurder aan Huurder worden geleverd op een datum en een locatie die zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

7.2. Alle door Verhuurder voor de levering van het Materiaal gespecificeerde datums zijn indicatief en niet-bindend. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten van welke aard dan ook, in geval van een latere levering.

7.3. Indien een overeengekomen locatie waar Verhuurder het Materiaal moet leveren, niet of niet eenvoudig toegankelijk is, wordt het Materiaal zo dicht mogelijk in de buurt van het voornoemde adres geleverd. Enig daaruit voortvloeiend transport naar de overeengekomen locatie wordt uitgevoerd door, en is voor risico en rekening van Huurder.

7.4. De risico’s en kosten van/voor het gebruik, het bewaren en het behoud van het Materiaal gaan bij levering over op Huurder. Deze kosten en risico’s lopen ten einde 4 (vier) werkdagen (of minder indien zulks door Verhuurder schriftelijk is overeengekomen) na de schriftelijke beëindiging door Huurder of eerder indien de goederen door Verhuurder worden opgehaald.


8. EIGENAARSCHAP EN ONDERVERHUUR

8.1. Verhuurder behoudt te allen tijde het (exclusieve) eigendomsrecht op het Materiaal.

8.2. Het is Huurder niet toegestaan, en Huurder heeft geen macht of bevoegdheid van welke aard dan ook om het eigendomsrecht van Verhuurder op het Materiaal te verkopen, daarop een hypotheek te vestigen, dit te verpanden, enig retentierecht daarop uit te oefenen of dit anderszins te vervreemden op enige wijze of te bezwaren. 8.3. Het is Huurder niet toegestaan, en Huurder heeft geen macht of bevoegdheid om het Materiaal te onderverhuren tenzij dat schriftelijk is goedgekeurd door Verhuurder.

8.4. Huurder zal de intellectuele eigendomsrechten van Verhuurder met betrekking tot het Materiaal niet schenden. Merknamen, handelsnamen en/of logo’s die door (of namens) Verhuurder op het Materiaal zijn aangebracht zullen niet door Huurder worden verwijderd, afgedekt, vernietigd of uitgewist. Het is Huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder de merknaam en/of het logo van Verhuurder te gebruiken.

8.5. Het is Huurder zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Verhuurder niet toegestaan om de locatie, of het overeengekomen werkgebied in geval van hoogwerker auto’s, van het Materieel te wijzigen.

8.6. Indien derden beslag leggen op enig Materiaal dat is onderworpen aan eigendomsrecht van Verhuurder, of indien derden enig recht willen vestigen of doen gelden op voornoemd Materiaal, zal Huurder (i) Verhuurder daarvan direct schriftelijk in kennis stellen, (ii) een afschrift verstrekken aan Verhuurder van de beschikbare documenten met betrekking tot deze beslaglegging, (iii) deze derde schriftelijk op de hoogte stellen dat Verhuurder over het eigenaarschap betreffende voornoemd Materiaal beschikt en (iv) voorts alles in zijn macht doen om de belangen en het eigendomsrecht van Verhuurder te waarborgen.


9. GEBRUIK, ONDERHOUD EN INSPECTIE

9.1. Huurder zal het Materiaal op een zorgvuldige en juiste manier gebruiken, consistent met de aard en het doel ervan, in overeenstemming met alle instructies, aanbevelingen en/of (algemene richtlijnen of specifieke instructies in) handleidingen van de fabrikant of van Verhuurder, en zal voldoen aan alle vereisten van enige toepasselijke wetgeving met betrekking tot het bezit, gebruik en onderhoud van voornoemd Materiaal.

9.2. Huurder is verantwoordelijk voor het Dagelijkse Onderhoud van het Materiaal. Huurder heeft de voorafgaande toestemming van Verhuurder nodig om enige reparaties aan het Materiaal te verrichten die niet onder het Dagelijks Onderhoud vallen.

9.3. Huurder dient ervoor te zorgen dat alleen naar behoren opgeleide en ervaren operators en monteurs het Materiaal gebruiken, bedienen of het Dagelijks Onderhoud uitvoeren aan het Materiaal, en dat het Materiaal wordt bediend binnen de limieten voor veilige bediening conform alle geldende Arbo- en overige toepasselijke wetgeving op het gebied van veiligheid.

9.4. Het is Huurder niet toegestaan technische aanpassingen aan het Materiaal te maken en/of beveiligingsinstellingen van het Materiaal te wijzigen, (tijdelijk) uit te schakelen en/of op andere wijze te omzeilen. Huurder zal voorts het Materiaal of het uiterlijk daarvan niet veranderen of wijzigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder.

9.5. Huurder zal aan Verhuurder op eerste verzoek (a) een gedetailleerd overzicht verstrekken van locaties waar het Materiaal wordt bewaard of gebruikt en (b) toegang verlenen tot het bedrijfsterrein waar het Materiaal wordt gebruikt om het Materiaal te inspecteren of op te halen. Huurder is verplicht Verhuurder vooraf schriftelijk te informeren indien het Materiaal zal worden gebruikt op het terrein van een vliegveld, dan wel voor werkzaamheden aan of in nabijheid van vliegtuigen en/of aanverwante objecten.

9.6. Huurder komt overeen om de gehuurde goederen beschikbaar te stellen voor inspectie op het eerste verzoek van Verhuurder. Huurder komt overeen om Verhuurder de gebouwen en bedrijfsterreinen van Huurder te laten betreden waar het Materiaal zich bevinden ten behoeve van de inspectie of de terugneming van de goederen.

9.7. De kosten van regelmatige onderhouds- of reparatiewerkzaamheden van het Materiaal worden door Verhuurder gedragen. Huurder zal het Materiaal in goede en gereinigde toestand aan Verhuurder verstrekken ten behoeve van regelmatige onderhouds- of reparatiewerkzaamheden door Verhuurder. Huurder stelt het Materiaal ter beschikking van Verhuurder in een werkplaats waar onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden door Verhuurder kunnen worden verricht.


10. BESCHADIGINGEN, DEFECTEN, VERLIES EN MELDING

10.1. Huurder zal Verhuurder binnen 24 (vierentwintig) uur vanaf levering schriftelijk op de hoogte stellen van enige schade aan, of storing of defect van het Materiaal.

10.2. Indien geen schade of defect schriftelijk wordt gemeld aan Verhuurder bij de levering van het Materiaal binnen de voornoemde periode van 24 (vierentwintig) uur, wordt het Materiaal geacht te zijn geleverd zonder enige beschadigingen en defecten. Versie 2018.1

10.3. In geval van beschadiging, verduistering, diefstal, of enig ander verlies van het Materiaal dient Huurder dit zo spoedig mogelijk aan Verhuurder te melden en voorts binnen 24 (vierentwintig) uur schriftelijk te bevestigen. In geval van verduistering of diefstal dient Huurder de politie hiervan direct op de hoogte te stellen. Een afschrift van het politierapport dient direct aan Verhuurder te worden overgelegd.

10.4. Indien er sprake is van een defect of storing van het Materiaal gedurende de duur van de Overeenkomst, en deze storing of dit defect kan niet worden toegeschreven aan Huurder, zal Verhuurder het Materiaal repareren of vervangen (al naar gelang wat Verhuurder passend acht).


11. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

11.1. AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUURDER 11.1.1. Verhuurder is niet aansprakelijk tegenover Huurder, of iemand anders die het Materiaal bedient of bestuurt of enige derden op enig moment, voor door de Huurder geleden verlies en/of schade, tenzij in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder. Verhuurder is nimmer aansprakelijk tegenover Huurder of enige derden voor indirecte of gevolgschade.

11.1.2. Verhuurder is niet aansprakelijk tegenover Huurder indien een tekortkoming in de uitvoering van de verplichtingen van Verhuurder wordt veroorzaakt door overmacht, nalatigheid, opzet of roekeloosheid van de kant van Huurder, gebrek aan tijdige instructies of essentiële informatie van Huurder of enige andere oorzaken die buiten de macht van Verhuurder vallen.

11.1.3. Verhuurder is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan goederen en persoonlijk letsel ten aanzien van goederen en personen van Huurder voor zover deze zijn veroorzaakt door een aantoonbaar defect in het geleverde Materiaal dat kan worden toegeschreven aan Verhuurder en dat reeds aanwezig was voor de levering van het Materiaal aan Huurder, ten gevolge waarvan het Materiaal niet goed werkt, of schade die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de kant van Verhuurder.

11.1.4. De aansprakelijkheid van Verhuurder is beperkt tot EUR 1.000.000 (één miljoen Euro), tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Verhuurder.

11.2. AANSPRAKELIJKHEID VAN HUURDER

11.2.1. Huurder is tegenover Verhuurder aansprakelijk voor, en zal Verhuurder schadeloosstellen voor en vrijwaren tegen alle schade aan het Materiaal, inclusief, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik daarvan, vernieling, diefstal, verduistering, brand en anderszins, en alle vorderingen, inclusief alle daarmee verband houdende kosten, alsook enige schade die kan worden teruggevorderd, geëist van of verhaald op Verhuurder voor zover deze schade voortvloeit uit of in verband staat met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

11.2.2. In geval van verduistering, diefstal of enig ander verlies van het Materiaal of indien het Materiaal onherstelbaar is beschadigd, is Huurder ervoor aansprakelijk Verhuurder een schadevergoeding te betalen, welke schadevergoeding (i) gelijk is aan de huidige (of vervangings)prijs van dit beschadigde Materiaal plus vervangingskosten, of (ii) indien het beschadigde Materiaal niet langer actueel is, de huidige (of vervangings-)prijs van vergelijkbaar materiaal plus vervangingskosten, niettegenstaande enige andere schadevergoedingen die Verhuurder kan vorderen.

11.3. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN/BIJ/DOOR DERDEN (MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN MOTORVOERTUIGEN)

Huurder is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden aan het Materiaal vanaf het moment van levering tot en met de Vervaldag, dan wel gedurende de duur zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Voor Materiaal dat wordt aangeduid als gemotoriseerd voertuig, heeft CAS Verhuur in samenspraak D.J. BAC ,als ook in samenspraak met Holland Huurt een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen afgesloten in overeenstemming met de EU-richtlijn motorrijtuigenverzekering en/of enige vergelijkbare lokale wetgeving. Verhuurder en verzekeraar van Verhuurder behouden zich alle rechten voor om vergoede schade aan derden die echter niet onder de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen valt, van Huurder te vorderen, bijvoorbeeld, zonder beperking, indien: • De bestuurder onder invloed van alcohol of drugs was op het moment van het verkeersongeval; • De bestuurder niet toegestaan was om te rijden volgens enige bevoegde instantie.

11.4. ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

11.4.1. Huurder zal voor eigen rekening een verzekering afsluiten voor het gehuurde Materiaal die de aansprakelijkheid tegenover derden dekt voor gebeurtenissen die niet zijn beschreven in artikel 11.3.

11.4.2. Huurder zal voor eigen rekening te allen tijde het Materiaal – voor zover dat niet wordt aangeduid als gemotoriseerde voertuigen – naar behoren verzekerd houden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief voor enige aansprakelijkheden en/of risico’s die worden veroorzaakt door en/of in verband staan met het gebruik van het Materiaal, en zulks vanaf de levering van het Materiaal en tot en met de Vervaldag.

11.5. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN MATERIAAL

Huurder kan zijn aansprakelijkheid voor schade aan het Materiaal gedeeltelijk afkopen tegen een toeslag, waarop Verhuurder afstand doet van het verhaalsrecht om de schade van Huurder te vorderen met uitzondering van het overeengekomen eigen risico. De CAS Verhuur regeling van afkoop van aansprakelijkheid, schade en afstand van verhaal zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in art. 12. Indien Huurder voor aanvang van de Overeenkomst afdoende bewijs van verzekering voor eigen rekening aan Verhuurder kan overleggen, welke verzekering schade aan het Materiaal voldoende dekt vanaf de levering van het Materiaal tot en met de Vervaldag, een en ander ter beoordeling van Verhuurder, is Huurder vrijgesteld van deelname aan de CAS Verhuur regeling van afkoop aansprakelijkheid zoals uiteengezet in art. 12.


12. CAS Verhuur Verzekering

12.1. Huurder kan, met inachtneming van art. 11.5, zijn aansprakelijkheid voor schade aan het Materiaal (gedeeltelijk) afkopen tegen een vooraf overeengekomen toeslag van 10%, waarna Verhuurder afstand doet van het verhaalsrecht (om de schade van Huurder te vorderen).

12.2. De Verzekering wordt door Huurder en Verhuurder aangegaan voor een periode van start huur tot 2 dagen na afmelden van de gehuurde machine waarbij huurder verantwoordelijk is voor het veilig wegzetten van de gehuurde machine, en zal derhalve gelden voor alle Overeenkomsten tussen partijen gedurende deze periode.

12.3. Op de Verzekering is een toeslag boven het Huurbedrag (exclusief btw) van toepassing. Verhuurder kan de toeslag eenzijdig verhogen of de Verzekering eenzijdig stopzetten in geval excessief of onrechtmatig claimgedrag door Huurder.

12.4. De Verzekering is onderworpen aan een eigen risico. Het gedeelte van de schade dat voor rekening van Huurder blijft, is uiteengezet in art. 12.8.

12.5. DEKKING
De dekking is alleen van toepassing:

12.5.1. in geval van schade of vernieling van Materiaal die onopzettelijk, onverwacht en onvoorspelbaar is en zich voordeed tijdens normaal gebruik, d.w.z. voor het beoogde doel en in overeenstemming met alle gebruiks- en veiligheidsinstructies; Versie 2018.1

12.5.2. indien Huurder alle redelijke inspanningen heeft geleverd en voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om diefstal of vernieling van het Materiaal te voorkomen, inclusief, zonder beperking, het opslaan van het Materiaal op een vergrendelde plaats, buiten het zicht of onder (camera)toezicht, enz.

12.6. UITSLUITINGEN
Uitgesloten van de dekking zijn:

12.6.1. Schade die wordt veroorzaakt door of verband houdt met een tekortkoming in het naleven van de gebruiks- en veiligheidsinstructies zoals aangegeven in artikel 9 van de Algemene Bepalingen en Voorwaarden.

12.6.2. Schade die wordt veroorzaakt door of verband houdt met nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Huurder of die toerekenbaar is aan Huurder.

12.6.3. Schade veroorzaakt door langdurig gebruik van het Materiaal in een omgeving waar verwacht kan worden dat schade ontstaat aan het Materiaal.

12.6.4. Verlies of schade van/aan banden.

12.7. VOORWAARDEN VOOR AFSTAND VAN VERHAAL
Verhuurder doet uitsluitend (gedeeltelijk) afstand van het recht van verhaal om een schadevergoeding van Huurder te vorderen indien is voldaan aan alle volgende voorwaarden:

12.7.1. De schade is volgens de dekkingsvoorwaarden zoals uiteengezet in art. 12.5;

12.7.2. Geen van de uitsluitingen zoals uiteengezet in art. 12.6 zijn van toepassing; 12.7.3. Huurder heeft op het moment waarop de schade zich voordoet alle aan Verhuurder verschuldigde bedragen betaald, inclusief het Huurbedrag, BTW, rente vanwege te late betaling (indien van toepassing),;

12.7.4. Huurder heeft de schade gemeld in overeenstemming met art. 10;

12.7.5. Huurder heeft het Materiaal teruggegeven in overeenstemming met art. 13 van de Algemene Bepalingen en Voorwaarden;

12.7.6. De schade is gedekt onder de verzekeringspolis van Verhuurder. Indien de verzekeraar van Verhuurder de Verhuurder niet vergoedt voor de schade aan het Materiaal en indien deze schade is veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Huurder, is Huurder zonder beperking aansprakelijk om de schade aan Verhuurder te vergoeden.

12.8. EIGEN RISICO
De dekking is onderworpen aan een eigen risico van EUR 2500 (tweeduizend vijfhonderd Euro) per schade evenement, dan wel een in de Overeenkomst overeengekomen bedrag.


13. TERUGGAVE VAN MATERIAAL

13.1. Op de Vervaldag, of bij eerdere beëindiging van een Overeenkomst, haalt Verhuurder het Materiaal op van de locatie waar het Materiaal is geleverd, en zal Huurder ervoor zorgen dat het Materiaal klaar is voor transport. Indien het Materiaal niet tijdig klaar is voor transport worden de transportkosten doorbelast aan Huurder.

13.2. Behoudens normale slijtage zal het Materiaal in dezelfde conditie zijn als het was bij levering. Indien het Materiaal niet in de staat is zoals in de vorige zin beschreven, zal Verhuurder Huurder direct daarvan op de hoogte stellen met een schriftelijke kennisgeving van de kosten die zijn vereist voor de reiniging en/of de reparatie van het Materiaal. De kosten worden door Huurder aan Verhuurder vergoed binnen 30 (dertig) dagen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke kennisgeving.

13.3. Al het Materiaal dat om welke reden dan ook niet aan Verhuurder wordt teruggegeven, of dat onherstelbaar is beschadigd, wordt door Huurder vergoed tegen de op dat moment geldende catalogusprijs (nieuwprijs) van het Materiaal van de betreffende fabrikant.

13.4. Zolang (a) het Materiaal niet of niet tijdig aan Verhuurder is teruggegeven om welke reden dan ook, of (b) onherstelbaar is beschadigd en Huurder de hierin uiteengezette schadevergoeding niet betaalt, blijft Verhuurder het Huurbedrag in rekening brengen, welk Huurbedrag verschuldigd is door Huurder.


14. BEËINDIGING

14.1. Een Overeenkomst kan door Verhuurder worden beëindigd zonder dat daarvoor een kennisgeving is vereist: a. indien Huurder faillissement aanvraagt, geacht wordt failliet te gaan of te zijn of anderszins niet in staat blijkt te zijn om zijn schulden te betalen; b. indien een verzoekschrift is ingediend of een vergadering is belegd of een besluit is aangenomen ten behoeve van de ontbinding of de beëindiging van het bedrijf van de Huurder; c. indien Huurder in liquidatie gaat, ofwel gedwongen ofwel vrijwillig, of akkoorden aangaat met schuldeisers in het algemeen; d. indien een curator of bewindvoerder is aangesteld ten aanzien van Huurder over alle of een deel van de activa van Huurder; of e. indien Huurder een vergelijkbare actie aangaat of ondergaat zoals uiteengezet onder (a) t/m (d) in enig rechtsgebied; f. vanwege een schending van de Overeenkomst door Huurder, op voorwaarde dat naar behoren een kennisgeving is verstrekt van de vermeende schending en deze schending niet binnen 10 (tien) dagen is hersteld; g. indien er een wijziging in de zeggenschap of het bestuur van het bedrijf van de Huurder is; h. indien het Materiaal zich zonder toestemming van Verhuurder bevindt in of is overgebracht naar een andere locatie of werkgebied; i. indien naar de redelijke mening van Verhuurder een belangrijke negatieve wijziging is opgetreden in verband met Huurder.

14.2. Met uitzondering van een Overeenkomst met een vaste duur, kan elke partij schriftelijke kennisgeving doen van beëindiging van de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 7 (zeven) dagen. De schriftelijke kennisgeving kan geschieden per aangetekende post, faxbericht of e-mail met bewijs van ontvangst.

14.3. In geval van vroegtijdige ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst zal Verhuurder het overeengekomen Huurbedrag bij Huurder in rekening brengen en zal Huurder dit aan Verhuurder betalen. Het Huurbedrag zal worden verhoogd met de extra kosten die zijn gemaakt vanwege de vroegtijdige ontbinding of beëindiging zoals transportkosten, kosten voor het ophalen, enz.

14.4. Bij annulering van de Overeenkomst, korter dan 1 (één) werkdag voor aanvang, is Huurder een annuleringsfee verschuldigd ter hoogte van 50% (vijftig procent) van het overeengekomen Huurbedrag. Versie 2018.1

14.5. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zullen alle verplichtingen van Huurder krachtens de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven gedurende 4 (vier) werkdagen na de datum van beëindiging of de Vervaldag van de Overeenkomst (inclusief, zonder beperking, de verplichtingen zoals uiteengezet in art. 11).

14.6. Op de Vervaldag of bij beëindiging van een Overeenkomst zullen alle rechten en plichten van Partijen onder die Overeenkomst komen te vervallen, behoudens (i) de verplichting van Huurder om alle verschuldigde bedragen of bedragen die verschuldigd worden, te betalen per of na de vervaldatum of de datum van beëindiging, (ii) enige andere verplichting zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden of in een Overeenkomst die van kracht wordt op de datum van beëindiging of de vervaldag en (iii) de bepalingen van art. 13 (Teruggave van Materiaal) en art. 18 (Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank) van deze Algemene Voorwaarden.


15. OVERMACHT

15.1. Verhuurder heeft het recht om diens verplichtingen op te schorten en zal niet in gebreke zijn indien, vanwege omstandigheden buiten de macht van Verhuurder en/of veranderingen in omstandigheden die niet in redelijkheid konden worden geanticipeerd op het moment waarop de Overeenkomst werd aangegaan, Verhuurder niet in staat is te voldoen aan zijn verplichtingen. Overmacht omvat in ieder geval arbeidsconflicten; stakingen; sabotage; overheidsbeperkingen en maatregelen; ongevallen; vervoersproblemen; stroomstoringen.

15.2. Verhuurder heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder tussenkomst van enige rechtbank door middel van een schriftelijke kennisgeving indien het geval van de overmacht langer dan 1 (één) maand voortduurt, zonder aansprakelijk te zijn voor de betaling van enige schadevergoeding. Huurder is niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij het geval van overmacht langer dan 1 (één) maand heeft geduurd en Huurder kan aantonen dat een vroegere uitvoering van vitaal belang is voor zijn bedrijfsactiviteiten. 16. BOETE

16.1. Voor elke schending van deze Algemene Voorwaarden of van een Overeenkomst, inclusief doch niet beperkt tot oneigenlijk gebruik door Huurder, reputatieschade aan Verhuurder, het niet in acht nemen van veiligheidsinstructies door Huurder, is Verhuurder gerechtigd een direct opeisbare boete te vorderen van Huurder ten bedrage van EUR 500 (vijfhonderd Euro) voor elke dag dat de schending voortduurt, behoudens een maximum van EUR 10.000 (tienduizend Euro) voor de duur van de schending.

16.2. Verhuurder is voorts gerechtigd om een volledige schadevergoeding te vorderen indien de daadwerkelijk geleden schade het bedrag van de boete overschrijdt.


17. GEGEVENSBESCHERMING

17.1. Partijen zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst ieder hun verplichtingen uit hoofde van de AVG in acht nemen met betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens.

17.2. Iedere partij staat er voor in dat de Persoonsgegevens die met de andere partij worden gedeeld, ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, juist, niet bovenmatig en niet onrechtmatig zijn noch inbreuk maken op een recht van een derde.

17.3. Iedere partij draag ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst de (eigen) verantwoordelijkheid voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Huurder vrijwaart Verhuurder tegen elke rechtsvordering van personen van wie Persoonsgegevens zijn verwerkt in het kader van de Verwerking die door Huurder wordt gehouden of waarvoor hij uit hoofde van de Overeenkomst of uit hoofde van de wet of anderszins verantwoordelijk is, tenzij Huurder aantoont dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Verhuurder toegerekend moeten worden.

17.4. Indien Verhuurder dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Huurder Verhuurder desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Huurder uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de AVG.


18. DIVERSEN

18.1. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden of in een Overeenkomst zijn uitsluitend van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en zijn ondertekend door of ten behoeve van elk van de Partijen.

18.2. Elk van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst is scheidbaar. Als een bepaling onwettig, ongeldig of nietuitvoerbaar is of wordt (geheel of gedeeltelijk) in enig opzicht krachtens de wetgeving van een rechtsgebied: a. heeft dat geen invloed op de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid in dat rechtsgebied van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst (indien deze overige bepalingen niet onlosmakelijk zijn verbonden met de onwettige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling), of van die van enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst in een ander rechtsgebied; en b. zullen Partijen zich in redelijkheid inspannen om te goeder trouw te onderhandelen met het oog op de vervanging daarvan met een of meerdere bepalingen die niet onwettig, ongeldig of nietuitvoerbaar zijn en die zo min mogelijk afwijken van de vervangen bepaling, waarbij altijd rekening wordt gehouden met de inhoud en de doelstelling van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst al naar gelang het geval.

18.3. Verhuurder kan, middels een schriftelijke kennisgeving aan Huurder, elk van zijn rechten of plichten krachtens een Overeenkomst overdragen, cederen of anderszins doen toekomen aan elk van zijn dochterondernemingen, voor welke overdracht Huurder hierbij voorafgaande toestemming geeft.

18.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Voor zover vertalingen worden verstrekt, prevaleert de Nederlandse tekst in geval van strijdigheid tussen de Nederlandse versie en die vertalingen.


19. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

19.1. Deze Algemene Voorwaarden en enige Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (het “Weens Koopverdrag”).

19.2. Alle Geschillen worden uitsluitend verwezen naar en zullen uiteindelijk worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Rotterdam. Dit art. 18.2 is uitsluitend ten gunste van Verhuurder, zodat Verhuurder nooit wordt tegengehouden om een procedure met betrekking tot een Geschil voor een andere bevoegde rechtbank te brengen.

Call Now Button